ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

zamówienia publiczne

Wykonanie remontu budynku mieszkalnego wpisanego do rejestru zabytków pod nr A116 położonego w Poznaniu przy ul. Woźnej 5 (Archiwalne)

Wykonanie remontu budynku mieszkalnego wpisanego do rejestru zabytków pod nr A116 położonego w Poznaniu przy ul. Woźnej 5. Opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót.
Termin składania ofert: 09-09-2014 00:00 Więcej

Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi (Archiwalne)

Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi. 1. ul. Nowowiejskiego 23 m 11 2. ul. Szamarzewskiego 21 m 26 3. ul. Traug...
Termin składania ofert: 22-07-2014 00:00 Więcej

Obsługa prawna w zakresie dochodzenia na drodze sądowej roszczeń pieniężnych (Archiwalne)

Obsługa prawna w zakresie dochodzenia na drodze sądowej roszczeń pieniężnych z tytułu najmu i bezumownego korzystania z komunalnego zasobu mieszkaniowego, prowadzenie w imieniu Zleceniodawcy postępowań egzekucyjnych w w/w sprawach, jako kontynuacji postępowań sądowych
Termin składania ofert: 18-04-2014 00:00 Więcej

Wykonanie dokumentacji kosztorysowej dla 600 lokali wskazanych przez Zamawiającego. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad prawidłowością i terminowością robót budowlanych prowadzonych w oparciu o dokumentację kosztorysową (Archiwalne)

Wykonanie dokumentacji kosztorysowej dla 600 lokali wskazanych przez Zamawiającego. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad prawidłowością i terminowością robót budowlanych prowadzonych w oparciu o dokumentację kosztorysową
Termin składania ofert: 10-04-2014 00:00 Więcej

Obsługa systemów Zintegrowanego Systemu (Archiwalne)

Obsługa systemów Zintegrowanego Systemu Informatycznego, która obejmuje : 1.świadczenie nadzoru autorskiego i opieki serwisowej nad systemami GRANIT, FK i KP, 2 świadczenie opieki serwisowej w zakresie systemów GRANIT, FK i KP, wdrożonych w ramach Zintegrowanego Systemu Informatycznego,: 3 konsultacje w zakresie sys...
Termin składania ofert: 14-03-2014 00:00 Więcej

Sprzątanie zasobu komunalnego (Archiwalne)

Świadczenia usług polegających na sprzątaniu i utrzymaniu w porządku i czystości terenów zielonych i zewnętrznych przynależnych do budynków, oraz pomieszczeń i części nieruchomości przeznaczonych do wspólnego użytku na terenie Miasta Poznania - będących w dyspozycji Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.,...
Termin składania ofert: 13-03-2014 00:00 Więcej

Przetarg nieograniczony w celu zawarcia umowy ramowej ochrona fizyczna 13 nieruchomości w Poznaniu (Archiwalne)

Przetarg nieograniczony w celu zawarcia umowy ramowej ochrona fizyczna 13 nieruchomości w Poznaniu
Termin składania ofert: 10-03-2014 00:00 Więcej

Świadczenie pomocy prawnej w zakresie bieżącej działalności Zamawiającego (Archiwalne)

Świadczenie pomocy prawnej w zakresie bieżącej działalności Zamawiającego
Termin składania ofert: 12-02-2014 00:00 Więcej

Usługa hotelowa w zakresie zapewnienia pokoi hotelowych, z przeznaczeniem na najem jako pomieszczenia tymczasowe (Archiwalne)

Usługa hotelowa w zakresie zapewnienia pokoi hotelowych, z przeznaczeniem na najem jako pomieszczenia tymczasowe [w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 296 z późn. zm....
Termin składania ofert: 10-02-2014 00:00 Więcej

Pielęgnacja zieleni na terenie miasta Poznania – zasobu nieruchomości będącego we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., w podziale na IV zadania

Pielęgnacja zieleni na terenie miasta Poznania - zasobu nieruchomości będącego we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., w podziale na IV zadania 1. ZADANIE I: KOSZENIE TRAWY I PRZYCINANIE ŻYWOPŁOTÓW. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na pielęgnacji terenów zielonych, tj.: a) pielęgna...
Termin składania ofert: 07-02-2014 00:00 Więcej