Zamiana mieszkań

Program zamiany mieszkań ZKZL sp. z o.o.


W strukturze Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. (ZKZL), w Pionie Windykacji funkcjonuje Dział Zamian i Pustostanów, zajmujący się realizacją programu zamiany mieszkań i przeprowadzaniem zamian, obejmujących w każdym przypadku co najmniej jedno mieszkanie komunalne (tj. stanowiące własność Miasta Poznania) oraz inny, dowolny lokal mieszkalny, zgłoszony do zamiany oraz ewidencjonowaniem  i koordynowaniem wszystkich spraw związanych z pustostanami niezastrzeżonych dla innych komórek organizacyjnych spółki.

Zgodnie z przepisami uchwały Nr XLVII/728/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia
26 marca 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania,

warunkiem dokonania zamiany jest:
 
     1.   posiadanie tytułu prawnego do lokalu stanowiącego przedmiot zamiany
          (np. najem, własność, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu itp.);   
 
     2.   brak zaległości z tytułu czynszu oraz innych opłat za używanie
           lokalu,stanowiącego przedmiot zamiany.

    Warunek określony w pkt 2 może zostać spełniony poprzez zawarcie umowy przejęcia długu lub umowy przejęcia części długu.

Zgodnie z przepisami zarządzenia Nr 317/2013/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 08.05.2013 r. w sprawie określenia wysokości i zasad pobierania kaucji zabezpieczającej pokrycie  należności   z tytułu najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania,  przy zawieraniu umowy najmu lokalu mieszkalnego - obejmowanego w drodze zamiany,   pobierana jest kaucja w wysokości 3-krotności miesięcznego czynszu najmu.

Korzyści z dokonania zamiany:

wśród wielu korzyści z dokonania zamiany, do najważniejszych zaliczają się:
  • dostosowanie wielkości i standardu lokalu oraz wysokości opłat za jego używanie do potrzeb mieszkaniowych oraz możliwości płatniczych najemcy;
  • częściowa bądź całkowita spłata zadłużenia z tytułu opłat za używanie lokalu, w przypadku zamiany z innym najemcą deklarującym gotowość spłaty zadłużenia;
  • uniknięcie postępowania sądowego oraz egzekucyjnego, prowadzącego do eksmisji;
  • możliwość ubiegania się o dodatek mieszkaniowy przez najemców zajmujących dotychczas zbyt duże lokale;
  • możliwość zamieszkania w budynku, w którym prowadzona lub przewidziana jest sprzedaż lokali, w przypadku chęci wykupu mieszkania;
  • możliwość zamieszkania w nowym budynku;
  • możliwość zamieszkania przez osobę niepełnosprawną w lokalu bez barier architektonicznych;
  • możliwość uzyskania lokalu w innym mieście, w przypadku dokonania zamiany z najemcą lokalu z innego miasta.
Jednym z zadań Działu Zamian i Pustostanów ZKZL jest zasiedlanie, w drodze zamiany, lokali w budynkach nowo wybudowanych oraz poddanych renowacji.

Powyższa oferta przeznaczona jest  tylko i wyłącznie dla najemców lokali komunalnych nieposiadających zaległości czynszowych.
    
Podolańska
 
budynki przy ul. Podolańskiej 44, 44 A-B (zasiedlone zimą 2013/2014 r.)
 
łaskarza
 
budynki przy ul. Łaskarza 3,5,7 (zasiedlone latem 2013 r.)
 
DSCF6816[1]
 
kamienica po renowacji przy ul. Poznańskiej 32 (zasiedlona latem 2013 r.)
 
DSCF6522  
budynek przy ul. Bolka 8 (zasiedlony jesienią 2012 r.)
 
głuszyna
jeden z czterech budynków przy ul. Głuszyna 123 (zasiedlony latem 2012 r.)
 
Fabryczna 8 
budynek komunalny przy ul. Fabrycznej 8 (zasiedlony wiosną 2011 r.)
 
Nadolnik 10B
blok komunalny przy ul. Nadolnik 10B (zasiedlony jesienią 2010 r.)
 
Siemiradzkiego2
kamienica po renowacji przy ul. Siemiradzkiego 2 (zasiedlona jesienią 2010 r.)
 
Grobla 4
jedno z mieszań w kamienicy po renowacji przy ul. Grobla 4 (budynek zasiedlony jesienią 2010 r.)

Najemca, który w wyniku zamiany uzyskuje inny lokal komunalny, a złożył wniosek o wykup dotychczas zajmowanego mieszkania do 31 grudnia 2008 roku, zachowuje prawo do bonifikat, pod warunkiem złożenia nowego wniosku
o wykup w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy najmu lokalu uzyskanego w drodze zamiany.

Zgłoszenie lokalu do zamiany, jak również wszystkie czynności związane
z przeprowadzeniem zamiany, wykonywane przez Dział Zamian i Pustostanów ZKZL, są całkowicie bezpłatne!

W razie ewentualnych pytań lub wątpliwości  zachęcamy do odwiedzenia Punktu Obsługi Klienta, mieszącego się na parterze, w siedzibie Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. , przy ul. Matejki 57. realizacja: Projekty Bankowe Polsoft Sp. z o.o. Polityka Cookies