O nas INFORMACJE OGÓLNE Uchwała
UCHWAŁA NR XVIII/195/III/99

RADY MIASTA POZNANIA

Z DNIA 29. 07.1999r.

w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych oraz reorganizacji Urzędu Miasta Poznania.

Na podstawie art. 6 ust. l ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Z 1997. Nr 9, poz. 43 z póżn. zm.), w związku z art., 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 13 z 1996 r. póz. 74 z pózn. zm.), art. 51 w zw. z art. 56 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 115, póz. 741 z póżn. zm.), art. 19 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, póz. 10141 późn. zm.) oraz § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 maja 1991 r. w sprawie zakładów budżetowych (Dz. U. z 1991 r. Nr 42, poz. 183), uchwala się co następuje:

§1
NAZWA ZAKŁADU

Tworzy się z dniem 1 listopada 1999 r. komunalny zakład budżetowy pod nazwą Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych.

§2
SIEDZIBA ZAKŁADU
Siedzibą Zakładu jest Miasto Poznań.
§ 3.
PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANAI ZAKŁADU

Zakład działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43), ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014) i Statutu Zakładu.
§ 4.
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU
1. Przedmiotem działalności Zakładu jest gospodarowanie komunalnym zasobem lokalowym, który stanowią: mieszkaniowy zasób gminy oraz lokale o innym przeznaczeniu będące własnością albo współwłasnością gminy:
2. Z zastrzeżeniem ustępu 3, gospodarowanie komunalnym zasobem lokalowym polega na wykonywaniu funkcji właścicielskich, a w szczególności na:
a) prowadzeniu ewidencji budynków, budowli, lokali oraz związanej z nim infrastruktury,
b) sprawowania nadzoru nad prawidłowością eksploatacji i stanem technicznym budynków, budowli, lokali i związanej z nim infrastruktury, a także nieruchomości na których znajdują się obiekty,
c) reprezentowania Miasta we wspólnotach mieszkaniowych,
d) wynajmowania lokali oraz zawierania innych umów cywilno-prawnych dotyczących korzystania z budynków, budowli i lokali,
e) wydzierżawianiu nieruchomości, na których znajdują się budynki, budowle i lokale.
3. Gospodarowanie komunalnym zasobem lokalowym nie obejmuje zbywania lokali.
§ 5.
ROZLICZENIE Z BUDŻETEM

Zakład budżetowy rozlicza się z budżetem Miasta Poznania.
§ 6.
PRZYCHODY ZAKŁADU

Przychodami Zakładu są:
I. Przychody własne:
1. wpływy z najmu oraz dzierżawy lokali,
2. wpływy z dzierżawy nieruchomości, na których znajdują się lokale,
3. pozostałe wpływy związane z gospodarowaniem zasobem lokalowym gminy.
II. Dotacje.
§ 7.
WYDATKI ZAKŁADU

Wydatki Zakładu są przeznaczone na prowadzenie statutowej działalności Zakładu.
§ 8.
WYPOSAŻENIE ZAKŁADU W ŚRODKI OBROTOWE

Zakład zostaje wyposażony w środki obrotowe w wysokości 2.540.000 zł.
§ 9.
ORGANIZACJA ZAKŁADU

Zakład przejmuje zadania realizowane przez następujące jednostki Urzędu Miasta Oddział Wspólnot Mieszkaniowych w Wydziale Mienia Komunalnego. Oddział ds. Gospodarowania Lokalami Użytkowymi w Wydziale Działalności Gospodarczej, Wydział Spraw Lokalowych, z wyłączeniem Oddziałów ds. Dodatków Mieszkaniowych.
§ 10.
PRACOWNICY ZAKŁADU

Pracownicy Oddziałów Wydziałów Urzędu Miasta, o których mowa w § 9 stają się pracownikami Zakładu.
§ 11.
DODATKI MIESZKANIOWE

Zadania realizowane przez pracowników Oddziałów ds. Dodatków Mieszkaniowych przejmuje Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych. Pracownicy Oddziałów ds. Dodatków Mieszkaniowych stają się pracownikami Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.
§ 12.
MIENIE POWIERZONE ZAKŁADOWI

Zakład zostaje wyposażony w środki trwałe Miasta Poznania będące w dotychczasowej, pozabulansowej ewidencji księgowej Miejskiego Przedsiębiorstwa gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Poznaniu.
§ 13.
STATUT ZAKŁADU

Organizację Zakładu określa Statut zatwierdzony przez Zarząd Miasta Poznania.
§ 14.
WEJŚCIE W ŻYCIE UCHWAŁY

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 1999 r.
§ 15.
WYKONANIE UCHWAŁY

Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się Zarządowi Miasta Poznania.

Przewodniczący
Rady Miasta Poznania
/-/ Dariusz Lipiński

UCHWAŁA NR XXI/244/III/99
RADY MIASTA POZNANIA

Z DNIA 19 października 1999 r.


w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/195/III/99 w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych oraz reorganizacji Urzędu Miasta Poznania.

Na podstawie art. 6 ust.1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. Nr 13 z 1996 r. poz. 74 z późniejszymi zmianami), art. 51 w związku z art. 56 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 115, poz. 741 z późniejszymi zmianami), art. 19 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami) oraz § 2 ust.3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 maja 1991 r. w sprawie zakładów budżetowych (Dz.U. z 1991 r. Nr 42, poz. 183), uchwala się co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr XVIII/195/III/99 Rady Miasta Poznania z dnia 29 lipca 1999 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych oraz reorganizacji Urzędu Miasta Poznania wprowadza się następujące zmiany:
§ 1. otrzymuje brzmienie: „Tworzy się z dniem 01 stycznia 2000 r. komunalny zakład budżetowy pod nazwą Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych”.

§ 2.
Pozostałe zapisy ww. Uchwały pozostaję bez zmian.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Poznania.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Poznania
/-/ Dariusz Lipiński
realizacja: Projekty Bankowe Polsoft Sp. z o.o. Polityka Cookies