Najem lokali mieszkalnych Co i jak załatwić?

Umowa najmu zwolnionej części lokalu wspólnego (poszerzenie)

Wymagane dokumenty:
wypełniony formularz (druk) wniosku - ankiety oraz dokument potwierdzający uprawnienia do części lokalu (np. kserokopia decyzji o przydziale, umowa najmu)
wniosek w części informacyjnej, dotyczącej zajmowanej przez wnioskodawcę powierzchni, winien być potwierdzony przez zarządcę budynku

Termin i sposób załatwienia
Poszerzenia realizowane są wyłącznie w przypadkach, gdy część lokalu wspólnego złoży wniosek o zawarcie umowy najmu na zwolnioną część tego lokalu, po szczegółowym przeprowadzeniu czynności wyjaśniających, w toku rozpatrywania wniosku uwzględniona jest przede wszystkim sytuacja mieszkaniowa, rodzinna, zdrowotna wnioskodawcy - najemcy części lokalu oraz jego warunki finansowe,
w przypadku uwzględnienia wniosku wydawane jest skierowanie do zarządcy, w celu zawarcia aneksu do umowy najmu wynajmowanej części lokalu

Podstawa prawna
uchwała Nr XLVII/728/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania (zmieniona uchwałą Nr LX/919/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 10 grudnia 2013r.).


Umowa najmu lokalu mieszkalnego z osobą (osobami) pozostałymi w lokalu zwolnionym przez dotychczasowego najemcę

Wymagane dokumenty
wypełniony formularz (druk) wniosku - ankiety

Termin i sposób załatwienia
Po szczegółowym przeprowadzeniu czynności wyjaśniających, w przypadku wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu, osoba uprawniona kierowana jest do Zarządcy budynku celem zawarcia umowy najmu.

Podstawa prawna
uchwała Nr XLVII/728/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania (zmieniona uchwałą Nr LX/919/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 10 grudnia 2013r.).

Inne informacje
Umowa najmu może być zawarta z osobami, które pozostały w lokalu opuszczonym przez dotychczasowego najemcę, jeżeli są jego zstępnymi, wstępnymi, osobami przysposobionymi lub przysposabiającymi, pełnoletnim rodzeństwem, lub małżonkiem niebędącym współnajemcą lokalu, pod warunkiem stałego zamieszkiwania z najemcą do czasu opuszczenia przez niego lokalu i nie posiadania własnego lokalu.
Warunkiem zawarcia umowy najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania jest wpłacenie kaucji mieszkaniowej zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu, w wysokości 3-krotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego wg stawki czynszu obowiązującego w dniu zawarcia umowy najmu. Na uzasadniony wniosek osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu lokalu kaucja może zostać rozłożona na miesięczne raty, płatne w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy.


Ustalenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po zgonie dotychczasowego najemcy (w trybie Kodeksu cywilnego art.691)

Wymagane dokumenty
-wniosek o potwierdzenie wstąpienia w stosunek najmu złożony na druku wniosku - ankiety (w części informacyjnej, dotyczącej powierzchni lokalu zajmowanej przez wnioskodawcę i jego najbliższych, winien być on potwierdzony przez Zarządcę budynku)
-załączniki do wniosku:
-akt zgonu najemcy lokalu,
 -dokument potwierdzający uprawnienia zmarłego najemcy do danego lokalu (np. kserokopia decyzji o przydziale lub umowy najmu lokalu,
-dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa z najemcą lokalu
-w przypadku zawartego związku małżeńskiego: kserokopię aktu małżeństwa, numer PESEL współmałżonka,

Termin i sposób załatwienia
Potwierdzenie uprawnień do lokalu mieszkalnego po zgonie najemcy następuje w formie pisemnej.
Podstawa prawna
Art. 691 Kodeksu cywilnego

Inne informacje: 
W  razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą. Wymienione osoby wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci.
W razie braku osób uprawnionych do wstąpienia w stosunek najmu, stosunek najmu lokalu wygasa.
W sytuacji, gdy osoba zainteresowana uzyskaniem potwierdzenia wstąpienia w stosunek najmu lokalu nie zgadza się z zajętym przez wynajmującego stanowiskiem, może wystąpić w trybie art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego o ustalenie istnienia stosunku najmu przez właściwy sąd rejonowy.

Umowa najmu lokalu zamiennego z powodu zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia, stwierdzonego przez organ nadzoru budowlanego

Wymagane dokumenty
-wniosek o wskazanie lokalu zamiennego dla lokatora oraz decyzja organu nadzoru budowlanego składany przez właściciela budynku lub jego zarządcę,
- dokument potwierdzający wypowiedzenie najmu w trybie art. 11 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21.06.2001r. o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego najemcy zobowiązanemu do opuszczenia lokalu z uwagi na wydaną decyzję nadzoru budowlanego,
- udokumentowanie, że najemca w dniu poprzedzającym wejścia w życie ustawy z dnia 21.06.2001r. o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego opłacał czynsz regulowany,
- potwierdzenie z Wydziału Spraw Obywatelskich o osobach zameldowanych w lokalu.

Termin i sposób załatwienia
Z chwilą pozyskania przez gminę odpowiedniego lokalu, osobie uprawnionej składana jest oferta lokalu zamiennego, a po wyrażeniu przez nią woli objęcia lokalu, osoba ta kierowana jest do Zarządcy budynku w celu zawarcia umowy najmu lokalu zamiennego.

Podstawa prawna
Ustawa o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001r. (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 150)

Inne informacje:
Lokal zamienny - lokal znajdujący się w tej samej miejscowości, w której jest położony lokal dotychczasowy, wyposażony w co najmniej takie urządzenia techniczne i o powierzchni w jakie był wyposażony lokal używany dotychczas. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli na członka gospodarstwa domowego przypada 10 m2 powierzchni łącznej pokoi, a w wypadku gospodarstwa jednoosobowego - 20 m2 .


Umowa najmu lokalu socjalnego zawierana z osobami posiadającymi uprawnienie do lokalu socjalnego na mocy sądowego wyroku nakazującego opróżnienie i opuszczenie lokalu

Wymagane dokumenty
Wypełniony formularz (druk) wniosku wierzyciela bądź dłużnika wyroku eksmisyjnego o dostarczenie lokalu socjalnego
Wyrok sądu (postanowienie), z którego wynika uprawnienie do lokalu socjalnego zaopatrzony w stwierdzenie prawomocności

Termin i sposób załatwienia
Wniosek zostaje zarejestrowany i oczekuje na realizację
Realizacja wyroków eksmisyjnych z lokali będących w mieszkaniowym zasobie Miasta Poznania następuje przy zastosowaniu  zasad racjonalnego gospodarowania zasobem.
Realizacja wyroków eksmisyjnych z lokali będących w innym zasobie niż zasób gminny, następuje według kolejności dostarczenia prawomocnego wyroku przez wierzyciela, osobę uprawnioną do lokalu socjalnego lub interwenienta ubocznego.
Z chwilą dysponowania przez gminę odpowiednim lokalem, osoba (rodzina) uprawniona, otrzymuje ofertę zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego.

Podstawa prawna
- Ustawa o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001r. (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 150),
- uchwała Nr XLVII/728/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania (zmieniona uchwałą Nr LX/919/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 10 grudnia 2013r.). 

Inne informacje:
Zgodnie z powołaną wyżej uchwałą Rady Miasta Poznania, bez względu na wysokość dochodu, umowa najmu lokalu socjalnego jest zawierana z osobami podlegającymi przekwaterowaniu na mocy sądowego wyroku nakazującego opróżnienie i opuszczenie lokalu, gdy sąd orzekł o uprawnieniu takiej osoby do otrzymania lokalu socjalnego


Zasady i tryb pobierania przez wynajmującego kaucji oraz jej zwrotu

Wymagane dokumenty
Kaucję pobiera się w wysokości 3- krotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy.
Wynajmujący może w szczególnie uzasadnionych przypadkach wyrazić zgodę na zapłatę kaucji w miesięcznych ratach płatnych w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy.
Do wniosku o rozłożenie kaucji na raty należy dołączyć zaświadczenie o dochodach wszystkich członków rodziny.
Kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu przez najemcę, po potrąceniu należności z tytułu najmu lokalu.
 
Termin i sposób załatwienia
Wniosek zostaje rozpatrzony w terminie 30 dni od daty złożenia
Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o zwrot kaucji:
Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu,
Protokół zdawczo odbiorczy lokalu,
Dowód wpłaty kaucji mieszkaniowej.

Podstawa prawna 
zarządzenie Nr 317/2013/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 8 maja 2013r. w sprawie określenia wysokości i zasad pobierania kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania. 
art. 36 Ustawy o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001r. (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 150).

 
Umowa najmu lokalu mieszkalnego z osobami zamieszkującymi bez tytułu prawnego

Wymagane dokumenty
- wypełniony formularz (druk) wniosku - ankiety,
- wniosek w części informacyjnej dotyczącej powierzchni lokalu zajmowanej przez wnioskodawcę i jego najbliższych oraz stanu konta czynszowego, winien być potwierdzony przez Zarządcę budynku,
- do wniosku należy załączyć posiadane dokumenty dotyczące zajmowanego lokalu.

Termin i sposób załatwienia
Po szczegółowym przeprowadzeniu czynności wyjaśniających, w przypadku wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu, osoba uprawniona kierowana jest do Zarządcy budynku celem zawarcia umowy najmu.

Podstawa prawna
uchwała Nr XLVII/728/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania (zmieniona uchwałą Nr LX/919/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 10 grudnia 2013r.). 
Ustawa o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001r (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 150).

Inne informacje
Właściciel, jeżeli nie zostanie zawarta umowa najmu, może wytoczyć powództwo o nakazanie przez sąd opróżnienia lokalu z osób, które zajmują go bez tytułu prawnego.
Warunkiem zawarcia umowy najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania jest wpłacenie kaucji mieszkaniowej zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu, w wysokości 3-krotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego wg stawki czynszu obowiązującego w dniu zawarcia umowy najmu. Na uzasadniony wniosek osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu lokalu kaucja może zostać rozłożona na miesięczne raty, płatne w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy.


Anulowanie wypowiedzenia (w przypadku spłaty zadłużenia za lokal w okresie biegu terminu wypowiedzenia)

Wymagane dokumenty
- wniosek najemcy z prośbą o anulowanie wypowiedzenia umowy najmu zajmowanego lokalu mieszkalnego,
- kopię przelewu lub wpłaty środków finansowych na poczet zadłużenia za lokal,
- zaświadczenie z administracji budynku, potwierdzające dokonanie wpłaty i brak zaległości na koncie czynszowym zajmowanego lokalu komunalnego.

Termin i sposób załatwienia
Po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających polegających na potwierdzeniu, że ustała przesłanka do wypowiedzenia umowy najmu, jaką było zadłużenie czynszowe, Wynajmujący anuluje oświadczenie woli o wypowiedzeniu umowy najmu.

Ponowne zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego (w przypadku spłaty zadłużenia po rozwiązaniu umowy najmu lokalu)

Wymagane dokumenty
- wniosek byłego najemcy z prośbą o ponowne zawarcie umowy najmu zajmowanego lokalu komunalnego z uwagi na spłatę zadłużenia,
- kopię przelewu lub wpłaty środków finansowych na poczet zadłużenia za lokal,
- zaświadczenie z administracji budynku, potwierdzające dokonanie wpłaty i brak zaległości na koncie czynszowym  zajmowanego lokalu komunalnego.

Termin i sposób załatwienia
Po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających polegających na wykluczeniu innych niż dług ewentualnych przesłanek do wypowiedzenia umowy najmu Wynajmujący kieruje do zawarcia umowy najmu.
Warunkiem zawarcia umowy najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania jest wpłacenie kaucji mieszkaniowej zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu, w wysokości 3-krotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego wg stawki czynszu obowiązującego w dniu zawarcia umowy najmu. Na uzasadniony wniosek osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu lokalu kaucja może zostać rozłożona na miesięczne raty, płatne w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy.

Podstawa prawna
- uchwała Nr XLVII/728/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania (zmieniona uchwałą Nr LX/919/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 10 grudnia 2013r.). 
- zarządzenie Nr 317/2013/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 8 maja 2013r. w sprawie określenia wysokości i zasad pobierania kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania.


Tryb i zasady rozpatrywania wniosków i kwalifikowania osób ubiegających się o lokal do remontu, adaptacji poddasza lub innych pomieszczeń niemieszkalnych na lokale mieszkalne

Wymagane dokumenty
- wypełniony formularz (wniosek) zgłoszenia woli wykonania remontu kapitalnego lokalu bądź adaptacji poddasza na mieszkania.
- zaświadczenie o wszystkich uzyskiwanych dochodach z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających złożenie formularza wszystkich członków gospodarstwa domowego na druku załączonym do wniosku. - w przypadku, gdy wnioskodawca lub osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania są bezrobotne należy załączyć kserokopię decyzji Powiatowego Urzędu Pracy (oryginał do wglądu).
Ponadto do zgłoszenia należy załączyć:
- opinię dyrektora MOPR lub kierownika filii o sytuacji społecznej i zakresie udzielanej pomocy w okresie sześciu miesięcy poprzedzających złożenie przedmiotowego wniosku (dotyczy osób korzystających z pomocy MOPR)
- kserokopię orzeczenia sądu o alimentach i ich wysokości (dot. osób samotnie wychowujących dzieci)
- kserokopię decyzji Poznańskiego Centrum Świadczeń o przyznanych świadczeniach
- Zadeklarowana pomoc pieniężna w przeprowadzeniu remontu lokalu przez osoby trzecie, winna być przez nie własnoręcznie potwierdzona. Wnioskodawca zobowiązany jest załączyć do przedmiotowego oświadczenia dochody tych osób z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających złożenie zgłoszenia na wymaganym druku, a w przypadku emerytów/rencistów zaświadczenie z ZUS.

Termin i sposób załatwienia
Lokale nadające się do kapitalnego remontu umieszczone są na wykazach podawanych do publicznej wiadomości w siedzibie Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. w Poznaniu przy
ul. Matejki 57 oraz na stronie internetowej www.zkzl.poznan.pl
Odpowiedź pisemna zostaje udzielona po rozpatrzeniu wszystkich zgłoszeń oraz po zakwalifikowaniu osób do wykonania remontu kapitalnego lokalu.
W przypadku złożenia wniosku po terminie, niepełnego, błędnie wypełnionego, z błędnie wypełnionymi załącznikami oraz bez wymaganych załączników nie będzie on podlegał rozpatrzeniu.


Przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego lub tymczasowego pomieszczenia

Wymagane dokumenty
- zaświadczenie o uzyskanych dochodach za okres 6-ciu miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku wszystkich osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania (bez względu na źródło dochodu, MOPR, PCŚ, emerytura, renta, zasiłek dla bezrobotnych, alimenty, praca itp.) z wyszczególnieniem składek na ubezpieczenia społeczne oraz koszty uzyskania przychodu,
- oświadczenie wszystkich najemców o niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych,
- informację o liczbie osób (imię, nazwisko, rok urodzenia, stopień pokrewieństwa) zgłoszonych do wspólnego zamieszkania z administracji domu.

Termin i sposób załatwienia
Po szczegółowym przeprowadzeniu czynności wyjaśniających, w przypadku wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego lub tymczasowego pomieszczenia, osoba uprawniona kierowana jest do Zarządcy budynku celem zawarcia umowy najmu.

Podstawa Prawna
Ustawa z dnia 21.06.2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, uchwała Nr XLVII/728/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 26 marca 2013r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania (zmieniona uchwałą Nr LX/919/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 10 grudnia 2013r.).  

Inne informacje
Umowa najmu tymczasowego pomieszczenia może być zawarta na okres od 1 miesiąca do 6 miesięcy.
właściciel, jeżeli nie zostanie przedłużona umowa najmu, może wytoczyć powództwo o nakazanie przez sąd opróżnienie lokalu lub tymczasowego pomieszczenia z osób, które zajmują go bez tytułu prawnego


Wyrażenie zgody na podnajem/bezpłatne używanie lokalu mieszkalnego

Wymagane dokumenty
Wypełniony formularz (druk) wniosku wraz z wymaganymi załącznikami:
Kserokopia aktu na podstawie którego posiadany jest tytuł prawny do zajmowanego lokalu
Aktualne zaświadczenie z Wydziału Spraw Obywatelskich, ul. Libelta 16/20 o osobach zameldowanych w lokalu

Termin i sposób załatwienia
wniosek zostaje rozpatrzony w terminie 30 dni licząc od dnia wpływu
realizacja: Projekty Bankowe Polsoft Sp. z o.o. Polityka Cookies