Najem lokali mieszkalnych Co i jak załatwić?

NAJEM ZWOLNIONEJ CZĘŚCI LOKALU – POSZERZENIE

Sposób załatwienia
Poszerzenia realizowane są wyłącznie w przypadkach, gdy część lokalu wspólnego złoży wniosek o zawarcie umowy najmu na zwolnioną część tego lokalu, po szczegółowym przeprowadzeniu czynności wyjaśniających przez pracowników Spółki
W toku rozpatrywania wniosku uwzględniona jest przede wszystkim sytuacja mieszkaniowa, rodzinna, zdrowotna wnioskodawcy - najemcy części lokalu oraz jego warunki finansowe, w przypadku uwzględnienia wniosku wydawane jest skierowanie do zarządcy, w celu zawarcia aneksu do umowy najmu wynajmowanej części lokalu

Warunkiem wyrażenia zgody przez wynajmującego na zawarcie umowy najmu lokalu o powierzchni powyżej 80m² w trybie poszerzenia, z możliwością jego nabycia na własność z bonifikatami jest spłata przez najemcę dokonującego poszerzenia, wierzytelności wskazanych przez wynajmującego po ustaleniu:
1.    wartości rynkowych lokalu przed i po dokonaniu poszerzenia,
2.    wartości bonifikat przysługujących najemcy w przypadku nabycia na własność lokalu przed i po dokonaniu poszerzenia, przyjmując do obliczeń formę jednorazowej zapłaty ceny sprzedaży,
3.    różnicy pomiędzy wartościami pieniężnymi bonifikat, o których mowa w punkcie 2

Najemca dokonujący poszerzenia, mający możliwość nabycia na własność z bonifikatami lokalu po poszerzeniu ponosi koszty związane z wyceną całego lokalu, również w przypadku rezygnacji z poszerzenia

Wymagane dokumenty:
wypełniony formularz (druk) wniosku – druk o nazwie wniosek o zawarcie umowy najmu zwolnionej części lokalu w trybie poszerzenia – punkt II – dane dotyczące lokalu wypełnia administracja

Druk dostępny w BOK lub na stronie www.zkzl.poznan.pl (na stronie głównej – w zakładce druki) potwierdzony w części informacyjnej przez zarządcę budynku

Wymagane załączniki:
- kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do dysponowania lokalem
- zaświadczenie z Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Poznania przy ul. Libelta 16/20 o osobach zameldowanych w lokalu
- zaświadczenie o zarobkach dorosłych domowników za ostatnie 3 miesiące brutto (w tym kopie odcinków od renty, dokumenty potwierdzające wysokość pobieranych zasiłków itd.)
- w przypadku zawartego związku małżeńskiego – kserokopia aktu małżeństwa, PESEL małżonka
- w przypadku zgonu małżonka – kserokopia aktu zgonu
- w przypadku rozwiązania małżeństwa – kserokopia wyroku rozwodowego

Podstawa prawna
Uchwała Nr XXX/443/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 07czerwca 2016r. w sprawie  zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania.

NAJEM LOKALU Z OSOBĄ POZOSTAŁĄ W LOKALU ZWOLNIONYM PRZEZ DOTYCHCZASOWEGO NAJEMCĘ

Sposób załatwienia
Umowa najmu może być zawarta z osobami, które pozostały w lokalu opuszczonym przez dotychczasowego najemcę, jeżeli są jego:
-  zstępnymi,
- wstępnymi,
- osobami przysposobionymi lub przysposabiającymi,
- pełnoletnim rodzeństwem,
- małżonkiem niebędącym współnajemcą lokalu,
pod warunkiem stałego zamieszkiwania z najemcą  za zgodą wynajmującego przez okres co najmniej 5 lat i nieposiadania tytułu prawnego do innego lokalu.

Warunkiem zawarcia umowy najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania jest wpłacenie kaucji mieszkaniowej zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu, w wysokości 3-krotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego wg stawki czynszu obowiązującego w dniu zawarcia umowy najmu. Na uzasadniony wniosek osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu lokalu kaucja może zostać rozłożona na miesięczne raty, płatne w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy.

Umowa najmu może być zawarta po spełnieniu następujących przesłanek:
    spełnienie kryterium dochodowych - zaświadczenie o uzyskanych dochodach za okres 12- miesięcy poprzedzających rok złożenia wniosku wszystkich osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania (bez względu na źródło dochodu, MOPR, PCŚ, emerytura, renta, zasiłek dla bezrobotnych, alimenty, praca itp.) z wyszczególnieniem składek na ubezpieczenia społeczne oraz koszty uzyskania przychodu,
    brak zaległości w opłatach za korzystanie z lokalu,
    osoby nie wykraczają przeciwko porządkowi domowemu,
    nie nastąpiło samowolne zajęcie lokalu.

Przez kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania lokalu mieszkalnego rozumie się dochody osiągane przez osoby:
- których średni miesięczny dochód na osobę zgłoszoną do wniosku, osiągnięty w okresie 12 miesięcy poprzedzających rok ustalenia projektu listy mieszkaniowej lub w okresie 12 miesięcy poprzedzających rok, w którym zawierana jest umowa najmu lokalu na czas nieoznaczony, nie przekracza w gospodarstwie wieloosobowym 175% kwoty najniższej emerytury, na dzień 1 stycznia roku, w którym tworzony jest projekt listy lub na dzień 1 stycznia roku, w którym zawierana jest umowa najmu,
- których średni miesięczny dochód na osobę zgłoszoną do wniosku, osiągnięty w okresie 12 miesięcy poprzedzających rok ustalenia projektu listy mieszkaniowej lub w okresie 12 miesięcy poprzedzających rok, w którym zawierana jest umowa najmu lokalu na czas nieoznaczony, nie przekracza w gospodarstwie jednoosobowym 225% kwoty najniższej emerytury, na dzień 1 stycznia roku, w którym tworzony jest projekt listy lub na dzień 1 stycznia roku, w którym zawierana jest umowa najmu.

Przez dochód należy rozumieć sumę miesięcznych przychodów członków gospodarstwa domowego, bez względu na tytułu i źródło ich uzyskania, po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.


Wymagane dokumenty:
wypełniony formularz (druk) wniosku – druk o nazwie wniosek o regulację tytułu prawnego do lokalu

Druk dostępny w BOK lub na stronie www.zkzl.poznan.pl (na stronie głównej – w zakładce druki) potwierdzony w części informacyjnej przez zarządcę budynku  - punkt II druku do wypełnienia przez administrację

Wymagane załączniki
    kserokopia tytułu prawnego na rzecz dotychczasowego najemcy,
    zaświadczenie z Wydziału Spraw Obywatelskich ul. Libelta 16/20 ustalające daty zameldowania wszystkich osób zamieszkujących aktualnie w lokalu,
    daty wymeldowania się z lokalu najemcy – poświadczone z Wydziału Spraw Obywatelskich ul. Libelta 16/20,
    udokumentowane pokrewieństwo z najemcą opuszczającym lokal,
    wypowiedzenie  umowy  najmu  przez  dotychczasowego  najemcę potwierdzone notarialnie, bądź wypowiedzenie najmu złożone osobiście do akt sprawy w obecności pracownika Spółki,
    numer PESEL wnioskodawcy i jego małżonka,
    data zawarcia małżeństwa (akt ślubu),
    zgoda Wynajmującego na zamieszkanie z najemcą,
    informacja z administracji budynku o braku posiadania zaległości w opłatach za lokal,
    zaświadczenie o uzyskanych dochodach za okres 12-ciu miesięcy poprzedzających rok złożenia wniosku wszystkich osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania (bez względu na źródło dochodu, MOPR, PCŚ, emerytura, renta, zasiłek dla bezrobotnych, alimenty, praca itp.) z wyszczególnieniem składek na ubezpieczenia społeczne oraz koszty uzyskania przychodu,

Podstawa prawna
Uchwała Nr XXX/443/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 07czerwca 2016r. w sprawie  zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania.

REGULACJA TYTUŁU PRAWNEGO DO LOKALU PO ZGONIE DOTYCHCZASOWEGO NAJEMCY (np. główny najemca zmarł w lokalu pozostała najbliższa rodzina)

Sposób załatwienia
W  razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują:
- małżonek niebędący współnajemcą lokalu,
- dzieci najemcy i jego współmałżonka,
- inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych,
- osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą.
Wymienione osoby wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci,
Dzieci najemcy wstępują w stosunek najmu z mocy prawa (art. 691 kodeksu cywilnego).
Z dalszymi zstępnymi najemcy (wnuki, prawnuki) jest zawierana nowa umowa najmu za wpłata kaucji mieszkaniowej w wysokości 3-krotności miesięcznego czynszu według karty punktowej danego lokalu.

W razie braku osób uprawnionych do wstąpienia w stosunek najmu, stosunek najmu lokalu wygasa. W sytuacji, gdy osoba zainteresowana uzyskaniem potwierdzenia wstąpienia w stosunek najmu lokalu nie zgadza się z zajętym przez wynajmującego stanowiskiem, może wystąpić w trybie art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego o ustalenie istnienia stosunku najmu przez właściwy sąd rejonowy.

Wymagane dokumenty:
wypełniony formularz (druk) wniosku – druk o nazwie wniosek o regulację tytułu prawnego do lokalu

Druk dostępny w BOK lub na stronie www.zkzl.poznan.pl (na stronie głównej – w zakładce druki) potwierdzony w części informacyjnej przez zarządcę budynku

Wymagane załączniki
- PESEL – ksero dowodu osobistego,
- dokumenty potwierdzające na jakiej podstawie zajmowany jest przedmiotowy lokal,
- zaświadczenie z Wydziału Spraw Obywatelskich ul. Libelta 16/20 potwierdzające datę - zameldowania wszystkich osób zamieszkujących w lokalu oraz daty zameldowania osoby zmarłej, w przypadku gdy przydział lokalu wydany był na rzecz małżonka osoby zmarłej, datę zameldowania w lokalu obu zmarłych małżonków,
- akt zgonu,
- akt zawarcia małżeństwa wnioskodawcy,
- udokumentowany stopień pokrewieństwa ze zmarłym najemcą,
- w przypadku zawarcia związku małżeńskiego:
•    ksero przydziału lokalu, w którym zameldowany jest małżonek oraz poświadczenie jego zameldowania,
•    w przypadku zgonu małżonka bądź rozwiązania małżeństwa stosowny dokument
- zgoda Wynajmującego na zamieszkanie z najemcą,
- informacja z administracji budynku o braku posiadania zaległości w opłatach za lokal,
- w przypadku regulacji w trybie  art. 691 kodeksu cywilnego (regulacja z mocy prawa) nie jest wymagane zaświadczenie o dochodach
- w przypadku regulacji po zgonie z dalszymi zstępnymi najemcy (wnuki, prawnuki) zaświadczenie o uzyskanych dochodach za okres 12- miesięcy poprzedzających rok złożenia wniosku wszystkich osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania (bez względu na źródło dochodu, MOPR, PCŚ, emerytura, renta, zasiłek dla bezrobotnych, alimenty, praca itp.) z wyszczególnieniem składek na ubezpieczenia społeczne oraz koszty uzyskania przychodu,

NAJEM LOKALU SOCJALNEGO NA POSTAWIE UPRAWNIENIA WYNIKAJACEGO Z WYROKU SĄDU NAKAZUJĄCEGO OPRÓŻNIENIE I OPUSZCZENIE LOKALU MIESZKALNEGO

Umowa najmu lokalu socjalnego jest zawierana z osobami bez względu na wysokość dochodu, na postawie prawomocnego wyroku sądowego nakazującego opróżnienie i opuszczenie lokalu, gdy sąd orzekł o uprawnieniu takiej osoby do otrzymania lokalu socjalnego.
Wniosek zostaje zarejestrowany i oczekuje na realizację według kolejności ustalonej datą wpływu do ZKZL Sp. z o.o. Z chwilą dysponowania przez gminę odpowiednim lokalem, osoby uprawnione, otrzymają ofertę zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego.
Warunkiem otrzymania lokalu socjalnego jest zamieszkiwanie w lokalu podlegającym opróżnieniu (wyprowadzka powoduje utratę prawa do starania się o lokal socjalny).
Wymagane dokumenty:
wypełniony formularz (druk) wniosku – druk o nazwie wniosek wierzyciela o realizację wyroku o eksmisje z prawem do lokalu socjalnego, druk dostępny w BOK lub na stronie www.zkzl.poznan.pl w zakładce druki do pobrania

Wymagane załączniki
- prawomocny wyrok sądu), z którego wynika uprawnienie do lokalu socjalnego
- ksero dowodu tożsamości

Podstawa prawna
    ustawa o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001r. (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 150),

ANULOWANIE WYPOWIEDZENIA UMOWY (SPŁATA ZADŁUŻENIA W OKRESIE TERMINU WYPOWIEDZENIA)

Wymagane dokumenty:
- napisany odręcznie wniosek (prośba o anulowanie wypowiedzenia wraz z uzasadnieniem)
- kopia przelewu lub dokument potwierdzający spłatę zadłużenia za zajmowany lokal
- kserokopia dowodu tożsamości

Po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających polegających na potwierdzeniu, że ustała przesłanka do wypowiedzenia umowy najmu, jaką było zadłużenie czynszowe, Wynajmujący anuluje oświadczenie woli o wypowiedzeniu umowy najmu.

UWAGA: Jeśli spłata zadłużenia nastąpi przed rozwiązaniem umowy najmu i wypowiedzenie umowy najmu zajmowanego lokalu zostanie anulowane nie ma konieczności wpłaty kaucji.

Jeżeli spłata nastąpi po rozwiązaniu umowy najmu pobierana jest kaucja w wysokości 3-krotności miesięcznego czynszu obliczona w następujący sposób – stawka czynszu za 1m2 za zajmowane mieszkanie x metraż mieszkania x 3 miesiące)
POMIESZCZENIE TYMCZASOWE

Pomieszczenie tymczasowe jest wskazywane z zasobu prywatnego wyłącznie na podstawie wezwania komornika sądowego do wskazania przez Miasto Poznań pomieszczenia tymczasowego a w przypadku zasobu komunalnego wyłącznie w przypadku wykonania eksmisji z lokalu na podstawie wyroku sądu orzekającego o braku uprawnień do lokalu socjalnego z zasobu komunalnego
 Umowa najmu pomieszczenia tymczasowego jest zawierana z reguły na okres 1 miesięcy od daty wykonania eksmisji z zasobu komunalnego.

Istnieje możliwość przedłużenia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego na kolejny okres – maksymalnie na 6 miesięcy.

Wymagane dokumenty przy przedłużeniu umowy najmu pomieszczenia tymczasowego:
- odręczne pismo z prośbą o przedłużenie umowy najmu pomieszczenia tymczasowego na kolejny okres,
- zaświadczenie o uzyskanych dochodach za okres 12-stu miesięcy poprzedzających rok złożenia wniosku wszystkich osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania (bez względu na źródło dochodu, MOPR, PCŚ, emerytura, renta, zasiłek dla bezrobotnych, alimenty, praca itp.) z wyszczególnieniem składek na ubezpieczenia społeczne oraz koszty uzyskania przychodu,
- informację o liczbie osób (imię, nazwisko, rok urodzenia, stopień pokrewieństwa) zgłoszonych do wspólnego zamieszkania w pomieszczeniu tymczasowym.

Przez kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania pomieszczenia tymczasowego  rozumie się dochody osiągane przez osoby:
-  których średni miesięczny dochód na osobę zgłoszoną do wniosku, osiągnięty w okresie 12 miesięcy poprzedzających rok ustalenia projektu listy socjalnej lub w okresie 12 miesięcy poprzedzających rok, w którym zawierana jest umowa lokalu socjalnego, nie przekracza w gospodarstwie wieloosobowym 125 % kwoty najniższej emerytury na dzień 1 stycznia roku, w którym tworzony jest projekt listy lub na dzień 1 stycznia roku, w którym zawierana jest umowa najmu.
- których średni miesięczny dochód na osobę zgłoszoną do wniosku, osiągnięty w okresie 12 miesięcy poprzedzających rok ustalenia projektu listy socjalnej lub w okresie 12 miesięcy poprzedzających rok, w którym zawierana jest umowa najmu lokalu socjalnego, nie przekracza w gospodarstwie jednoosobowym 175% kwoty najniższej emerytury na dzień 1 stycznia roku, w którym tworzony jest projekt listy, lub na dzień 1 stycznia roku, w którym zawierana jest umowa najmu;
PONOWNE ZAWARCIE UMOWY NAJMU W PRZYPADKU SPŁATY ZADŁUŻENIA PO ROZWIĄZANIU UMOWY NAJMU


Sposób załatwienia
Po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających polegających na wykluczeniu innych niż dług ewentualnych przesłanek do wypowiedzenia umowy najmu Wynajmujący kieruje do zawarcia umowy najmu.
Umowa najmu może być zawarta z osobami, które utraciły tytuł prawny do lokalu z powodu zaległości czynszowych, a przyczyny utraty tytułu prawnego ustały.
Umowa najmu może być zawarta po spełnieniu następujących przesłanek:
- spełnienie kryterium dochodowych - zaświadczenie o uzyskanych dochodach za okres 12- miesięcy poprzedzających rok złożenia wniosku wszystkich osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania (bez względu na źródło dochodu, MOPR, PCŚ, emerytura, renta, zasiłek dla bezrobotnych, alimenty, praca itp.) z wyszczególnieniem składek na ubezpieczenia społeczne oraz koszty uzyskania przychodu,
- osoby nie wykraczają przeciwko porządkowi domowemu,
Ponadto warunkiem zawarcia umowy najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania jest wpłacenie kaucji mieszkaniowej zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu, w wysokości 3-krotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego wg stawki czynszu obowiązującego w dniu zawarcia umowy najmu. Na uzasadniony wniosek osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu lokalu kaucja może zostać rozłożona na miesięczne raty, płatne w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy.

Podstawa Prawna
    uchwała Nr XXX/443/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 07czerwca 2016r. w sprawie  zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania
    zarządzenie Nr 317/2013/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 8 maja 2013r. w sprawie określenia wysokości i zasad pobierania kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania.

Kaucja obliczana jest według następujących zasad - stawka czynszu za 1m2 za zajmowane mieszkanie x metraż mieszkania x 3 miesiące)


Wymagane dokumenty:
- odręczny wniosek byłego najemcy z prośbą o ponowne zawarcie umowy najmu zajmowanego lokalu komunalnego z uwagi na spłatę zadłużenia,
- kopię przelewu lub wpłaty środków finansowych na poczet zadłużenia za lokal,
- zaświadczenie z administracji budynku, potwierdzające dokonanie wpłaty i brak zaległości na koncie czynszowym  zajmowanego lokalu komunalnego.
- zaświadczenie o uzyskanych dochodach za okres 12-ciu miesięcy poprzedzających rok złożenia wniosku wszystkich osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania (bez względu na źródło dochodu, MOPR, PCŚ, emerytura, renta, zasiłek dla bezrobotnych, alimenty, praca itp.) z wyszczególnieniem składek na ubezpieczenia społeczne oraz koszty uzyskania przychodu,

Przez kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania lokalu mieszkalnego rozumie się dochody osiągane przez osoby:
- których średni miesięczny dochód na osobę zgłoszoną do wniosku, osiągnięty w okresie 12 miesięcy poprzedzających rok ustalenia projektu listy mieszkaniowej lub w okresie 12 miesięcy poprzedzających rok, w którym zawierana jest umowa najmu lokalu na czas nieoznaczony, nie przekracza w gospodarstwie wieloosobowym 175% kwoty najniższej emerytury, na dzień 1 stycznia roku, w którym tworzony jest projekt listy lub na dzień 1 stycznia roku, w którym zawierana jest umowa najmu,
- których średni miesięczny dochód na osobę zgłoszoną do wniosku, osiągnięty w okresie 12 miesięcy poprzedzających rok ustalenia projektu listy mieszkaniowej lub w okresie 12 miesięcy poprzedzających rok, w którym zawierana jest umowa najmu lokalu na czas nieoznaczony, nie przekracza w gospodarstwie jednoosobowym 225% kwoty najniższej emerytury, na dzień 1 stycznia roku, w którym tworzony jest projekt listy lub na dzień 1 stycznia roku, w którym zawierana jest umowa najmu.

Przez dochód należy rozumieć sumę miesięcznych przychodów członków gospodarstwa domowego, bez względu na tytułu i źródło ich uzyskania, po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

PRZEDŁUŻENIE UMOWY NAJMU LOKALU SOCJALNEGO – umowa na kolejny okres

Sposób załatwienia
Najemca przed upływem terminu umowy najmu lokalu socjalnego jest zobowiązany do złożenia wniosku o przedłużenie umowy najmu lokalu na kolejny okres. Po rozpatrzeniu wniosku z najemcą jest podpisywany aneks do umowy najmu zajmowanego lokalu socjalnego.

Po szczegółowym przeprowadzeniu czynności wyjaśniających, w przypadku wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego lub tymczasowego pomieszczenia, osoba uprawniona kierowana jest do Zarządcy budynku celem zawarcia umowy najmu.

Wymagane dokumenty
- odręcznie napisany wniosek z prośbą o przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego
- zaświadczenie o uzyskanych dochodach za okres 12-miesięcy poprzedzających rok złożenia wniosku wszystkich osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania (bez względu na źródło dochodu, MOPR, PCŚ, emerytura, renta, zasiłek dla bezrobotnych, alimenty, praca itp.) z wyszczególnieniem składek na ubezpieczenia społeczne oraz koszty uzyskania przychodu,
- informację o liczbie osób (imię, nazwisko, rok urodzenia, stopień pokrewieństwa) zgłoszonych do wspólnego zamieszkania z administracji domu.

Przez kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania lokalu socjalnego rozumie się dochody osiągane przez osoby:
-  których średni miesięczny dochód na osobę zgłoszoną do wniosku, osiągnięty w okresie 12 miesięcy poprzedzających rok ustalenia projektu listy socjalnej lub w okresie 12 miesięcy poprzedzających rok, w którym zawierana jest umowa lokalu socjalnego, nie przekracza w gospodarstwie wieloosobowym 125 % kwoty najniższej emerytury na dzień 1 stycznia roku, w którym tworzony jest projekt listy lub na dzień 1 stycznia roku, w którym zawierana jest umowa najmu.
- których średni miesięczny dochód na osobę zgłoszoną do wniosku, osiągnięty w okresie 12 miesięcy poprzedzających rok ustalenia projektu listy socjalnej lub w okresie 12 miesięcy poprzedzających rok, w którym zawierana jest umowa najmu lokalu socjalnego, nie przekracza w gospodarstwie jednoosobowym 175% kwoty najniższej emerytury na dzień 1 stycznia roku, w którym tworzony jest projekt listy, lub na dzień 1 stycznia roku, w którym zawierana jest umowa najmu;

Lokale socjalne przyznawane są na ogólnych zasadach poprzez ujęcie do listy osób uprawnionych do otrzymania lokalu w Biurze Sprawa Lokalowych Urzędu Miasta Poznania.
Lista osób, którym przyznano prawo do lokalu komunalnego z zasobów Miasta Poznania jest realizowana przez ZKZL Sp. z o.o.

WNIOSEK O WYRAŻENIE ZGODY NA PODNAJEM/BEZPŁATNE UŻYWANIE LOKALU MIESZKALNEGO

Wniosek dostępny w BOK lub na stronie www.zkzl.poznan.pl w zakładce druki do pobrania – wniosek o nazwie – wniosek o wyrażenie zgody podnajem/bezpłatne używanie lokalu – dane dotyczące lokalu zajmowanego przez wnioskodawcę potwierdza administracja

Wymagane dokumenty
-kserokopię aktu na podstawie którego posiadany jest tytuł prawny do zajmowanego lokalu
-zaświadczenie z Wydziału Spraw Obywatelskich, ul. Libelta 16/20, o osobach zameldowanych w lokalu.
- dokumenty potwierdzające uzasadnienie wniosku

Zgoda na podnajem/bezpłatne używanie lokalu mieszkalnego wyrażana jest przez Prezydenta Miasta Poznania.
Podnajem to np. sytuacja, kiedy główny najemca wyjechał za granicę i chce, aby ktoś opiekował się jego mieszkaniem.
Bezpłatne używanie lokalu to inaczej zgoda na wspólne zamieszkiwanie w lokalu z najemcą osób wskazanych przez najemcę, podyktowane sytuacją zdrowotną, finansową i rodzinną.

Istnieje możliwość zameldowania osób wskazanych przez najemcę do wspólnego zamieszkiwania, ale tylko na okres, na jaki została wydana zgoda na podnajem/bezpłatne użytkowanie lokalu.

Podstawa prawna
Uchwała Nr XXX/443/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 07czerwca 2016r. w sprawie  zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania.

NAJEM LOKALU ZAMIENNEGO Z POWODU ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI LUB MIENIA

Z chwilą pozyskania przez gminę odpowiedniego lokalu osobie uprawnionej składana jest oferta lokalu zamiennego, a po wyrażeniu przez nią woli objęcia lokalu, osoba ta jest kierowana do Zarządcy budynku w celu zawarcia umowy najmu lokalu zamiennego.

Wymagane dokumenty
 - odręcznie napisany wniosek o wskazanie lokalu zamiennego
-wniosek o wskazanie lokalu zamiennego dla lokatora oraz decyzja organu nadzoru budowlanego składany przez właściciela budynku lub jego zarządcę,
- dokument potwierdzający wypowiedzenie najmu w trybie art. 11 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21.06.2001r. o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego najemcy zobowiązanemu do opuszczenia lokalu z uwagi na wydaną decyzję nadzoru budowlanego,
- udokumentowanie, że najemca w dniu poprzedzającym wejścia w życie ustawy z dnia 21.06.2001r. o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego opłacał czynsz regulowany,
- potwierdzenie z Wydziału Spraw Obywatelskich o osobach zameldowanych w lokalu

Inne informacje:
Lokal zamienny - lokal znajdujący się w tej samej miejscowości, w której jest położony lokal dotychczasowy, wyposażony w co najmniej takie urządzenia techniczne i o powierzchni w jakie był wyposażony lokal używany dotychczas. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli na członka gospodarstwa domowego przypada 10 m2 powierzchni łącznej pokoi, a w wypadku gospodarstwa jednoosobowego - 20 m2 .

Podstawa prawna:
Ustawa o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001r. (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 150)


ZASADY POBIERANIA PRZEZ WYNAJMUJĄCEGO KAUCJI MIESZKANIOWEJ ORAZ JEJ ZWROTU

Kaucja pobierana jest przy zawarciu umowy najmu lokalu mieszkalnego w przypadku:
- zamiany mieszkania
- najmu lokalu z osobą pozostałą w lokalu zwolnionym przez dotychczasowego najemcę
- ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego w przypadku spłaty zadłużenia po rozwiązaniu umowy najmu lokalu mieszkalnego
- lokali w przetargu o powierzchni przekraczającej 80m2

Wymagane dokumenty
Kaucję pobiera się w wysokości 3 - krotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy.
Wynajmujący może w szczególnie uzasadnionych przypadkach wyrazić zgodę na zapłatę kaucji w miesięcznych ratach płatnych w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy.
Do wniosku o rozłożenie kaucji na raty należy dołączyć zaświadczenie o dochodach wszystkich członków rodziny.
Kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu przez najemcę, po potrąceniu należności z tytułu najmu lokalu.

Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o zwrot kaucji:
    odręcznie napisane pismo z prośba o zwrot kaucji mieszkaniowej
    dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu,
    protokół zdawczo odbiorczy lokalu,
    dowód wpłaty kaucji mieszkaniowej.

Podstawa prawna:
    zarządzenie Nr 317/2013/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 8 maja 2013r. w sprawie określenia wysokości i zasad pobierania kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania.
    art. 36 Ustawy o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001r. (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 150).

TRYB I ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW I KWALIFIKOWANIA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O LOKAL DO REMONTU, ADAPTACJI PODDASZA LUB INNYCH POMIESZCZEŃ NIEMISZKALNYCH NA LOKALE MIESZKALNE

Informacje podstawowe:
    wniosek o lokal do remontu może składać osoba nie mająca zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych,
    wykaz lokali do remontu podawany jest do publicznej wiadomości w siedzibie ZKZL sp. z o.o. oraz na stronie internetowej http://www.zkzl.poznan.pl,
    pierwszeństwo w przyznaniu prawa do przeprowadzenia adaptacji poddasza lub pomieszczeń niemieszkalnych na lokale mieszkalne przysługuje osobom, które:
•    nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu lub budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego na terenie Miasta Poznania,
•    spełniają kryterium dochodowe,

Wymagane dokumenty:
    wypełniony formularz (wniosek) o nazwie wniosek o wykonanie remontu lokalu bądź adaptacji poddasza lub innych pomieszczeń niemieszkalnych na lokale mieszkalne - druk dostępny na stronie www.zkzl.poznan.pl w zakładce druki do pobrania
    zaświadczenie o uzyskanych dochodach za okres 12- miesięcy poprzedzających rok złożenia wniosku wszystkich osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania (bez względu na źródło dochodu, MOPR, PCŚ, emerytura, renta, zasiłek dla bezrobotnych, alimenty, praca itp.) z wyszczególnieniem składek na ubezpieczenia społeczne oraz koszty uzyskania przychodu,
    zadeklarowana pomoc pieniężna w przeprowadzeniu remontu lokalu przez osoby trzecie, winna być przez nie własnoręcznie potwierdzona. Wnioskodawca zobowiązany jest załączyć do przedmiotowego oświadczenia dochody tych osób z ostatnich 12 - miesięcy poprzedzających złożenie zgłoszenia na wymaganym druku, a w przypadku emerytów/rencistów zaświadczenie z ZUS.
Sposób załatwienia sprawy
Lokale nadające się do kapitalnego remontu umieszczone są na wykazach podawanych do publicznej wiadomości w siedzibie Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. w Poznaniu przy ul. Matejki 57 oraz na stronie internetowej www.zkzl.poznan.pl
Odpowiedź pisemna zostaje udzielona po rozpatrzeniu wszystkich zgłoszeń oraz po zakwalifikowaniu osób do wykonania remontu kapitalnego lokalu. W przypadku złożenia wniosku po terminie, niepełnego, błędnie wypełnionego, z błędnie wypełnionymi załącznikami oraz bez wymaganych załączników nie będzie on podlegał rozpatrzeniu.

W przypadku przyznania takiego lokalu z przyszłym najemcą jest podpisywane porozumienie na okres 6 miesięcy, podczas którego przyszły najemca jest zobowiązany do wykonania remontu, zgodnie z protokołem typowania robót remontowych. Podczas tego okresu przyszły najemca jest zwolniony z opłacania czynszu w zamian za wykonany remont. Remont wykonuje przyszły najemca we własnym zakresie bez prawa zwrotu poniesionych nakładów na remont lokalu.
Po wykonaniu remontu lokalu z osobą remontującą jest zawierana umowa najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony.
W przypadku mieszkań do remontu nie jest pobierana kaucja mieszkaniowa.

UWAGA
Przez kryterium dochodowe na podstawie, którego obowiązuje pierwszeństwo w przyznaniu prawa do przeprowadzenia adaptacji poddasza lub pomieszczeń niemieszkalnych na lokale mieszkalne należy rozumieć dochody osiągane przez osoby, których dochód wynosi nie mniej niż:
- 300% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
- 200% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,
- 150% w gospodarstwie 3 i więcej osobowym minimalnego wynagrodzenia za pracę przypadającego na jednego członka rodziny, obowiązującego w roku, w którym rozpatrywane są wnioski.

W przypadku pozostałych lokali do remontu należy dołączyć wyłącznie zaświadczenie o dochodach, nie ma tu ustalonego kryterium dochodowego.

LOKALE DO REMONTU O POWIERZCHNI PRZEKRACZAJĄCEJ 80m2 Z PRZETARGU OFERTOWEGO

Wykaz lokali przeznaczonych na wynajem w trybie przetargu bądź aukcji podawany jest do publicznej wiadomości w siedzibie ZKZL sp. z o.o. oraz na stronie internetowej http://www.zkzl.poznan.pl – strona główna – zakładka najem lokali mieszkalnych
Informacje podstawowe
Pisemną ofertę najmu lokalu mieszkalnego umieszczanego na wykazie za zapłatą czynszu wolnego może składać:
    osoba fizyczna, której nie łączy z Miastem Poznań stosunek najmu lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania,
    podmiot prowadzący działalność gospodarczą w celach zarobkowych – w celu podnajmowania lokalu swoim pracownikom dla zaspokojenia ich potrzeb mieszkaniowych,
     najemca lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania, pod warunkiem jednoczesnego złożenia, wraz z ofertą, deklaracji rozwiązania istniejącego stosunku najmu i wydania zajmowanego lokalu, w przypadku wyboru złożonej przez niego oferty.

Wymagane druki:
- dla osób fizycznych – druk o nazwie przetarg druk osoba fizyczna – dostępny w zakładce najem lokali mieszkalnych – lokale powyżej 80m2
- dla osób prawnych – druk o nazwie przetarg druk podmiot gospodarczy– dostępny w zakładce najem lokali mieszkalnych – lokale powyżej 80m2

Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu, niezależnie od liczby złożonych ofert, jest wpłacenie jednorazowego wadium w wysokości 1.500 zł, na rachunek Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. oraz złożenie oferty w zamkniętej kopercie w wyznaczonym terminie do siedziby Spółki.
ZKZL Sp. z o.o. podaje również termin oraz godzinę rozpoczęcia aukcji.
Oferent jest uprawniony do złożenia ofert na dowolną liczbę lokali, wybranych spośród lokali umieszczonych na wykazie. O wyborze oferty decyduje zaproponowana najwyższa kwota stawki czynszu w przetargu, którego termin jest podany do publicznej wiadomości.
UWAGA
Przy lokalach w przetargu powyżej 80m2 pobierana jest kaucja w wysokości 3-krotności wylicytowanego czynszu obliczana według zasad wylicytowania stawka czynszu za 1m2 razy powierzchnia mieszkania razy 3, pomniejszona o wpłacone wadium.

realizacja: Projekty Bankowe Polsoft Sp. z o.o. Polityka Cookies